Giới thiệu website Công báo tỉnh Long An


CÔNG BÁO là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ thống nhất quản lý; có chức năng công bố các văn bản pháp luật và thời điểm có hiệu lực của các văn bản đó theo quy định của pháp luật. Văn bản đăng trên Công báo có cùng giá trị với bản gốc, được sử dụng trong mọi quan hệ giao dịch chính thức.

CÔNG BÁO do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xuất bản đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Long An và của các huyện, thành phố; các quyết định, chỉ thị cá biệt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Công báo của tỉnh xuất bản hàng tháng và cấp phát miễn phí cho một số cơ quan, đơn vị và tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Các doanh nghiệp có nhu cầu đặt ký đặt mua xin liên hệ:

Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Long An

Địa chỉ: số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, TP.Tân An

Điện thoại: 0272. 3552578, email:   congbao@longan.gov.vn

Nội dung văn bản đăng Công báo còn được đăng tải trên Website Công báo Long An, địa chỉ truy cập http://qppl.longan.gov.vn